Zmiana zawartości pola z tabeli w bazie danych na inną do wyświetlenia w DataGrid

9-Sty-2011

Tym razem problem jest następujący:

Projektant bazy danych przewidziałw tabeli kolumnę o znaczeniu symbolicznym np. przez literę R oznacza zmianę ranną, P – popołudniową, a N – nocną. Jendak w DataGrid nie chcemy wyświetlać oznaczeń literowych R/P/N, tylko pełne napisy Ranna/Popołudniowa/Nocna.

Pierwsze z proponowanych rozwiązań polega na utworzeniu odpowiedniego zapytania SQL, które pobierze z bazy danych nie tylko oznaczenia literowe, ale także skonstruuje opisy. Tak skonstruowane zapytanie zasili następnie DataSet, który przekaże dane do DataGrida. Przykładowe zapytanie może wyglądać następująco:

Jak widać, część prezentacyjna programu została w ten sposób przeniesiona do warstwy dostępu do bazy danych, a to nie jest zbyt dobrze.

Kolejne rozwiązanie opiera się o  zdarzenie CellFormating wywoływane podczas wyświetlania zawartości komórki grida. (Dokładniejszy opis pod adresem http://stackoverflow.com/questions/1716984/datacolumn-datagridview-replace-specific-value). W naszym przypadku metoda mogłaby wyglądać następująco:

Tutaj dostęp do danych nie został zmieniony, rzeczywiście zmienia się jedynie sposób prezentowania informacji.

Kolejna metoda mogłaby polegać na ustawieniu dla całego obiektu DataGrid właściwości OwnerDraw na TRUE i samodzielnemu obsługiwaniu zdarzenia rysowania zawartości komórki. Metoda powinna sprawdzić adres komórki grida (wiersz i kolumnę) i w razie potrzeby wywołać standardową metodę rysowania zawartości:

lub wyrysować ją samodzielnie:

To rozwiązanie ma tę wadę, że trzeba samodzielnie zadbać o ustawienie odpowiedzniej szerokości kolumny, wyświetlenie hinta (dymku) itp.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik