Regulamin zakupów

15-Lut-2015

REGULAMIN ZAKUPÓW

Informacja o Firmie:

Witryna działająca pod adresem www.mobilo24.eu prowadzona jest przez Informatyczną firmę Usługową Mobilo Adriana Kraik z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ulicy Rynek 22 NIP 633-182-45-48, REGON 160165961, e-mail kontakt ( at ) mobilo24.eu, nr telefonu 663583560.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów Mobilo są przetwarzane przez Informatyczną Firmę Usługową z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ulicy Rynek 22.

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
A. realizacji umowy

B. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez www.mobilo24.eu

2. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.mobilo24.eu są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są kwotami brutto.

Zamówienia

1. Strona www.mobilo24.eu umożliwia Klientom:

A. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych na stronie www.mobilo24.eu i zawierania umów sprzedaży na odległość.

B. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w ofercie Mobilo.

2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.mobilo24.eu kierowane przez Mobilo do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Firma przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.mobilo24.eu. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się dokonanie wpłaty zgodnie z informacją przekazaną w zamówieniu.

6. Kody licencyjne są wysyłane w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia, w którym należność została zaksięgowana na koncie Mobilo.Zazwyczaj wpłata znajduje się na na koncie Mobilo już kolejnego dnia roboczego. Jeżeli Klient chce przyśpieszyć obsługę swojego zamówienia (zwłaszcza złożonego w piątek lub weekend), może przesłać do Mobilo, mailem elektroniczne potwierdzenie przelewu lub skan przelewu. Mobilo podejmie staranie odesłania kodów aktywacyjnych jeszcze tego samego dnia.

Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.mobilo24.eu dostarczany jest za pośrednictwem wiadomości e-mail.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

A. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

B. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

A. Przed wydaniem towaru klientowi: Przelewem na rachunek bankowy Mobilo

2. Mobilo może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Mobilo jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

Zwrot towaru przez konsumenta
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni . Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:

A. otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych w tym wykorzystane do aktywacji kody licencyjne.

B. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą

C. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 31 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

4. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

5. Mobilo nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego mobilo24.eu

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową (np. niedziałające kody aktywacyjne), koszty zwrotu przesyłki pokrywa Mobilo Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez Mobilo, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

2. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI. Oprogramowanie jest licencjonowane „jak jest”. Klient ponosi ryzyko związane z jego używaniem. Mobilo nie udziela żadnej wyraźnej rękojmi, gwarancji ani nie podaje warunków. Klient może mieć dodatkowe prawa konsumenckie z mocy swojego prawa miejscowego, których niniejszy regulamin/ umowa zakupu nie może zmienić. W zakresie dozwolonym przez państwa prawo miejscowe, Mobilo wyłącza domyślną gwarancję z tytułu wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności praw osób trzecich. Klient dysponuje pewnym okresem, w którym oprogramowanie może być testowane bezpłanie przed zakupem. Okres ten ma pomóc Klientowi samodzielną decyzję na temat przydatności oferowanego oprogramowania.

3. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe odpowiedzialność Mobilo za jakiekolwiek szkody będzie wyłączona. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, Mobilo nie będzie ponosić względem Klienta odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody w tym w szczególności za utracone korzyści, szkody specjalne, pośrednie i przypadkowe.

W szczególności ograniczenie to ma zastosowanie do

A. każdej sprawy związanej z oprogramowaniem, usługami, zawartością (łącznie z kodem) witryn internetowych osób trzecich lub programami osób trzecich oraz

B. roszczeń wnoszonych w oparciu o naruszenie umowy, niedotrzymanie rękojmi, gwarancji lub oświadczeń i zapewnień, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, niedbalstwo lub popełnienie innego czynu niedozwolonego, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

Postanowienia końcowe

1. Mobilo ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

2. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych Mobilo wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

4. Korzystanie z witryny mobilo24.eu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

A. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

B. Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

C. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

D. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.mobilo24.eu.

6. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH mobilo24.eu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

– Adresat Strzelce opolskie (47-100) ul. Rynek 22, adres e-mail kontakt@mobilo24.eu, numer telefonu: 663583560.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.