R: nazywanie kolumn macierzy z prefixem

13-sie-2020

R pozwala nazywać wiersze i kolumny macierzy. Dość często do nazywania wierszy i kolumn stosowane są pewne stałe, jak np. nazwy miesięcy, nazwy dni tygodnia, albo po prostu numery kolumn/wierszy. A co jeśli chcesz żeby macierz została nazwana czymś w rodzaju:

x_<numer>

Popatrz na kolejny przykład. Najpierw tworzymy macierz m z 12 kolumnami i 1o wierszami

m <- matrix(data=c(1:120), ncol = 12)
m
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12]
 [1,]  1  11  21  31  41  51  61  71  81  91  101  111
 [2,]  2  12  22  32  42  52  62  72  82  92  102  112
 [3,]  3  13  23  33  43  53  63  73  83  93  103  113
 [4,]  4  14  24  34  44  54  64  74  84  94  104  114
 [5,]  5  15  25  35  45  55  65  75  85  95  105  115
 [6,]  6  16  26  36  46  56  66  76  86  96  106  116
 [7,]  7  17  27  37  47  57  67  77  87  97  107  117
 [8,]  8  18  28  38  48  58  68  78  88  98  108  118
 [9,]  9  19  29  39  49  59  69  79  89  99  109  119
[10,]  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  120

Kiedy chcesz nazwać kolumny numerami poprzedzonymi prefiksem x_, wystarczy skonstruować wektor, który z takich danych się składa. Do łatwego zbudowania takiego wektora można wykorzystać paste(), które jako argumenty przyjmuje wartości do połączenia:

colnames(m) <- paste('x_', c(1:12))
m

wynik będzie taki:

   x_ 1 x_ 2 x_ 3 x_ 4 x_ 5 x_ 6 x_ 7 x_ 8 x_ 9 x_ 10 x_ 11 x_ 12
 [1,]  1  11  21  31  41  51  61  71  81  91  101  111
 [2,]  2  12  22  32  42  52  62  72  82  92  102  112
 [3,]  3  13  23  33  43  53  63  73  83  93  103  113
 [4,]  4  14  24  34  44  54  64  74  84  94  104  114
 [5,]  5  15  25  35  45  55  65  75  85  95  105  115
 [6,]  6  16  26  36  46  56  66  76  86  96  106  116
 [7,]  7  17  27  37  47  57  67  77  87  97  107  117
 [8,]  8  18  28  38  48  58  68  78  88  98  108  118
 [9,]  9  19  29  39  49  59  69  79  89  99  109  119
[10,]  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  120

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik