Powershell i SQL 17 – to samo na 2 sposoby

6-lis-2016

Backup z SMO

[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.SMO")
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.SMO")
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.SmoExtended")
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo")
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.SmoEnum")
$SqlServer = New-Object Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server 'localhost'
$backup = New-Object Microsoft.SQLServer.Management.Smo.Backup
$backup.Database = "master"
$backup.Devices.AddDevice('c:\temp\master.bak',[Microsoft.SqlServer.Management.Smo.DeviceType]::File)
$backup.Action = [Microsoft.SqlServer.Management.Smo.BackupActionType]::Database
$backup.SqlBackup($SqlServer)

Backup z cmdlet Backup-SqlDatabase

Dalej zakładam, że odpowiedznie biblioteki są już załadowane
Import-Module sqlps
Backup-SqlDatabase -ServerInstance localhost -Database "master" `
-BackupAction Database -BackupFile c:\temp\master.bak

Litowanie baz danych z SMO

$SqlServer = New-Object Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server 'localhost'
$SqlServer.Databases

Listowanie baz danych z napędu SQLSERVER:\

ls SQLSERVER:\SQL\SQL01\Default\Databases -Force

Pobranie informacji o serwerze – SMO

 $SqlServer.Information.Properties | ft name, value -AutoSize

Pobranie informacji o serwerze – napęd SQLSERVER:\

Get-Item -Path sqlserver:\sql\SQL01\DEFAULT | FL *

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik