Kilka przydatnych poleceń PowerShella

23-sie-2013

Get-Content

Pobiera zawartość pliku z dysku, np.

Get-Content C:\temp\service-names.txt

Możesz użyć do tego aby w pliku tekstowym przechowywać listę usług lub baz danych, wczytać ją przy pomocy Get-Content i potokiem przesłać dalej do kolejnej komendy, która uruchomi te usługi lub uruchomi zadania w określonych bazach danych.

Get-Service

Wyświetla usługi zdefiniowane na komputerze np.

Get-Service

Możesz przekazać do polecenia potokiem tekstem przekazując nazwy serwisów, które chcesz uwzględnić, albo poprzez parametr Name wskazać, które należy wziąć pod uwagę.

Get-Process

Pobiera listę procesów działających na komputerze. Przekazując listę dalej, można np. zamknąć dany proces np.:

Get-Process „notepad”

Get-Process „notepad” | Stop-Process

Stop-Process

Zatrzymuje proces o wskazanym ID, jeżeli nie znasz ID procesu, a znasz jego nazwę, możesz skorzystać z Get-Process i potokiem przesłać obiekt procesu do komendy zatrzymującej ten proces:

Get-Process „notepad” | Stop-Process

Get-Member

Jeżeli jakaś komenda zwraca obiekty, a Ty chcesz wykorzystrać dalej pewne właściwości tych obiektów, lub ich metody, to najpierw musisz poznać ich nazwy. Do tego służy właśnie Get-Member. Używasz jej tak, że najpierw piszesz polecenie zwracające ów nieznany typ obiektu, a następnie posyłasz go potokiem do Get-Member:

Get-Process | Get-Member

W wyniku odczytasz:

  • nazwę obiektu (aby poszukać jej dalej w dokumentacji lub sieci)
  • właściwości i metody obiektu.

Out-File

Przekierowuje wynik polecenia do pliku tekstowego. Najczęściej wykorzystywane pod koniec potoku, aby dane wytworzone w potoku jakoś zapisać np.:

Get-Service | Out-File c:\tmp\services.txt

Polecenie niczego nie zwraca

Out-Grid

Pobiera z potoku przekazane informacje i prezentuje je w specjalnej przeglądarce z możliwością podstawowego filtrowania:

Get-Service | Out-Grid

Polecenie niczego nie zwraca

Get-NetAdapter

Zwraca listę interfejsów sieciowych. Polecenie może dokonać wstępnego filtrowania:

Get-NetAdapter -Name Wi-Fi*

 Get-EventLog

Pobiera zdarzenia zapisane w dzienniku zdarzeń systemu Windows. Możesz wskazać, który dziennik zdarzeń ma być odczytany oraz ile zdarzeń ma być zwróconych np.:

Get-EventLog -LogName Security -Newest 10

Get-ChildItem

Działa dla obiektu będącego swego rodzaju kontenerem dla innych obiektów np. dla gałęzi rejestru, jednostki organizacyjnej AD lub katalogu na dysku. Wyświetla Listę obiektów umieszczonych w tym kontenerze np.:

Get-ChildItem c:\tmp

Get-History

Zwraca historię wykonywanych do tej pory poleceń, np.:

Get-History -Count 10

zwraca 10 ostatnio wykonywanych komend.

 Get-Hotfix

Zwraca listę zainstalowanych w systemie poprawek, np. lista poprawek dotyczących bezpieczeństwa:

get-hotfix -description Security*

Get-Date

Zwraca datę

Get-NetFirewallRule

Wyświtla listę reguł firewall-a, np. lista reguł włączoych:

Get-NetFirewallRule – Enabled true

Get-NetNeighbour

Próbuje wyświetlić informacje o innych komputerach znajdujących się w otoczeniu sieciowym.

 Get-DnsClientCache

Wyświetla zgromadzony na komputerze Cache systemu DNS

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik