Git – tworzenie nowego repozytorium na GitHub

17-lip-2023

Załóżmy, że masz już lokalnie, na swoim komputerze pliki projektu, które chcesz umieścić w nowym repozytorium na GitHub. W takim przypadku propnuję rozpocząć od utworzenia nowego repozytorium na GitHub, co jest proste, bo to klikanie myszką. Teraz jednak chcielibyśmy do tego repozytorium wysłać lokalne pliki. Można to zrobić tak:

1. Przejdź do katalogu, w którym masz swoje pliki:

cd my_project

2. Teraz zainicjuj tworzenie nowego repozytorium, które jednak powstanie lokalnie:

git init
Initialized empty Git repository in C:/temp/test_repo/.git/

3. Teraz jeśli chcesz, to umieść w tym katalogu odpowiedni plik .gitignore. Potem możesz dodać do wysłania na repo wszystkich kwalifikujących się do tego plików z lokalnego katalogu:

git add .

4. Już na tym etapie można sprawdzić, że nowe repozytorium zostało utworzone i jesteś aktualnie w branch master:

git status
On branch master
No commits yet
Changes to be committed:
(use "git rm --cached ..." to unstage)
new file: app.py

5. Jeśli jeszcze wcześniej nie zostało to zrobione, to należy zaktualizować co najmniej dwie zmienne: user.email i user.name:

git config user.email email@domain.pl
git config user.name myusername

6. Wartości możesz wyświetlać używając parametru –get

git config --get user.email
email@domain.pl
git config --get user.name
myusername

7. Teraz trzeba jakoś połączyć ze sobą to lokalnie utworzone repozytorium, z tym zdalnym repozytorium, które znajduje się na GitHub:

git remote add origin https://github.com/username/test_repo

8. Możemy przejść do utworzenia pierwszego „commita”:

git commit -m "initial"
[master (root-commit) ff6795c] initial
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 app.py

9. Na tym etapie można już połączyć lokalny branch master ze zdalnym branchem master:

git push --set-upstream origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 200 bytes | 200.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/username/test_repo
* [new branch] master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.

W ten oto sposób pliki z katalogu lokalnego zostały wysłane na repozytorium na GitHub!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik