Azure: Postgresql – powershell module

7-gru-2021

Kiedy chcesz automatyzować instalację PostgreSQL w Azure przyda się zestaw poleceń dostępny w module Az.PostgreSql. Niestety nie jest on domyślnie instalowany nawet w Cloud Shell.

Komenda do instalacji:

Install-Module -Name Az.PostgreSql

Po instalacji warto sprawdzić czy i w jakiej wersji ten moduł jest dostępny:

Getl-Module -Name Az.PostgreSql

ModuleType Version    PreRelease Name                                ExportedCommands 
---------- -------    ---------- ----                                ---------------- 
Script     0.8.0                 Az.PostgreSql                       {Get-AzPostgreSqlConfiguration, Get-AzPostgreSqlConnectionString, Get-AzPostgreSqlFirewallRule, Get-AzPostgreSqlFlexibleServer…}

Teraz widać, że moduł jest i ma mnóstwo fajnych komend. Ich dokładniejszy opis jest np. tu:

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/az.postgresql/?view=azps-6.6.0

Natomiast sama dokumentacja modułu jest tu:

https://www.powershellgallery.com/packages/Az.PostgreSql

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik